Algemene voorwaarden Stichting Hendrien

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hendrien, op elke bestelling en op elke met u tot stand gekomen overeenkomst. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Stichting Hendrien is de officiële licentie organisatie van de Oeteldonksche Club die belast is met de verkoop van Oeteldonkse Emblemen en Producten. Op Emblemen en Producten van de Oeteldonksche Club kunnen merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten rusten, waarvan het gebruik, de vermenigvuldiging of nabootsing als onrechtmatig kan worden beschouwd.

Deze Producten worden alleen via exclusieve verkooppunten gedistribueerd. Naast Hendrien zijn uitsluitend de Officiële Verkooppunten gerechtigd de Producten aan te bieden en te verkopen. Alleen door aankoop van deze Producten steunt u als mogelijk maker de Oeteldonksche Club.
Laten we er ook dit jaar weer iets moois van maken.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:
De onderhavige Algemene Voorwaarden.
Carnavalsjaar:
Van 11-11 tot aan 11-11
Emble(em)men:
Producten, logo’s en/of afbeeldingen, ongeacht in welke fysieke vorm, die door of namens de Oeteldonkse Club worden uitgegeven.
Hendrien:
De stichting Hendrien.
Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand.
Officiële verkooppunten:
De alleen door de stichting Hendrien voor dat Carnavalsjaar aangewezen verkooppunten.
Oeteldonksche Club:
Vereniging de Oeteldonksche Club van 1882.
Producten:
Emblemen en andere producten, zoals CD’s en overige op de website www.Hendrien.org aangeboden producten.
Website:
https://www.hendrien.org

Artikel 2 – Ons adres

Stichting Hendrien
Bordeslaan 167
5223 MK `s-Hertogenbosch
E-mailadres:
info@hendrien.org
KvK-nummer:
6074108
Btw-identificatienummer:
NL854039892B01

Artikel 3 – De Website

 1. Onze Website en het daarin genoemde aanbod komt met de grootst mogelijke zorg tot stand, maar het blijft vrijwilligerswerk en de Website kan dus fouten bevatten. Wij vragen u dit in dat geval dan even aan ons te melden.
 2. In geen geval is Hendrien aansprakelijk voor misbruik van de Website of voor informatie die zij niet zelf toegankelijk heeft gemaakt op haar website, maar indirect wel zou kunnen worden ingezien.

Artikel 4 - Aanbod en de aanvaarding

 1. Het via de Website aan u aangeboden aanbod is vrijblijvend. Hendrien is gerechtigd het aanbod tussentijds te wijzigen en aan te passen, totdat de acceptatie schriftelijk door haar is bevestigd. De orderbevestiging van Hendrien is daarvoor doorslaggevend.
 2. De op de website genoemde artikelen kunnen op dat moment niet leverbaar zijn. Wij behouden ons het recht voor eventuele bestellingen aan u na te leveren of eventueel op de website geplaatste Producten alsnog niet te leveren.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Voor Emblemen geldt dat deze al direct zichtbaar zijn, zonder deze uit te pakken en met intacte verpakking dienen te worden geretourneerd.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
 4. Indien u reeds een bedrag betaald heeft, zal Hendrien dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, aan u terugbetalen.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

Wij sluiten het herroepingsrecht in de volgende gevallen bij Producten uit:

 • die door de Hendrien tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan u de verzegeling heeft verbroken;
 • voor hygiënische producten waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 7 - De prijs

 1. Alle prijzen zijn consumentenprijzen inclusief BTW, doch exclusief, verzekerings, transport- of verzendkosten.
 2. De betreffende prijzen zijn alleen van kracht in het betreffende Carnavalsjaar.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. Uiteraard mag u van onze Producten verwachten dat ze van goede kwaliteit zijn, aan alle wettelijke vereisten voldoen en bruikbaar zijn voor normaal gebruik waarvoor wij ze aan u aanbieden.
 2. Mocht u constateren dat het Product toch een gebrek heeft, meld u het ons dan, zodat wij tijdig de producent of leverancier kunnen informeren, u eventueel vervangende Producten kunnen aanbieden en zo nodig de Producten kunnen terugroepen.
 3. De garantie geldt niet indien:
  • U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hendrien en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • Sprake is van gewone slijtage door gebruik.

Artikel 9 - Levering en acceptatie

 1. Als plaats van aflevering geldt het (Nederlandse) adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.
 2. De beoogde leveringstermijn is 48 uur nadat de betreffende acceptatie voor het Product door ons is verzonden. Deze termijn ziet toe op de gebruikelijke situatie dat de goederen ook bij Hendrien voorradig zijn. Dientengevolge kunnen ook langere leveringstermijnen gelden als dat anders mocht zijn. Levering vindt Ex Works plaats.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk zou blijken, dan zullen wij ons inspannen om aan u een vervangend artikel beschikbaar te stellen en dit aan u voor te stellen.
 4. Indien de Producten door u ontvangen zijn dient u ze ogenblikkelijk te inspecteren op eventuele gebreken. Producten die terug gezonden worden en waarvan de klachtmelding niet binnen 11 +3 dagen na levering door ons is ontvangen zullen niet worden vergoed of kunnen worden omgeruild.

Artikel 10 – Betaling, kosten en rente

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling vooraf plaats te vinden en voordat de Producten worden geleverd. Goederen worden aan het OGM in consignatie gegeven. Van de verkochte artikelen ontvangt Hendrien binnen 5 werkdagen na het einde van een kwartaal een overzicht. Na ontvangst van de factuur volgt binnen 30 dagen betaling.
 2. Ingeval er onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens staan of zijn genoemd, dient u dit onverwijld aan ons te melden.
 3. In geval van niet tijdige betaling bent u vanaf de 11+4e dag na levering de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, zullen dan volledig aan u worden doorbelast.

Artikel 11 – Persoonsgegevens en cookies

 1. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn dienen wij gebruik te maken van de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij zullen deze zorgvuldig conform de daaraan gestelde wettelijke vereisten behandelen.
 2. Indien u geen prijs stelt op het beheer van de door u aan ons verstrekte eigen persoonsgegevens, u niet wenst te worden benaderd voor vragen over onze dienstverlening of u uw eigen persoonsgegevens zelfs gewist wenst te zien, dan kunt u dit melden aan info@hendrien.org.
 3. Het kan zijn dat wij gebruik maken van cookies. Ons cookiebeleid vindt u op onze Website.

Artikel 12- Klachtenregeling

 1. Mocht u klachten hebben over de uitvoering van de overeenkomst, over onze Website, of andere vragen over onze dienstverlening hebben, dan kan dit schriftelijk bij ons te worden ingediend op info@hendrien.org.
 2. Een klacht schort de verplichtingen van partijen niet op.
 3. Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij naar eigen keuze de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren. In geen geval ontstaat er een recht op schadevergoeding.

Artikel 13 - Geschillen

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen u en Hendrien of de Oeteldonksche Club is uitsluitend intern Nederlands recht van toepassing en de rechtbank ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd hiervan kennis te nemen. Dat geldt ook indien u woonachtig bent in het buitenland.